Ochrana osobných údajov

 

 

Dňa 25.25.2018 nadobúda účnnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákon 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“).


 

V súvislosti s uvedeným nariadením a zákonom Vás informujeme o spracovávaní Vašich osobných údajov v našej databáze, ktoré ste zadali pri registrácii na web stránke našej spoločnosti A.T.A., s.r.o., Mederčská 34/4334, 945 01 Komárno, IČO: 36 531 669 (Ďalej len „Prevádzkovateľ“).


 

Na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, pričom našim oprávneným záujmom je predaj tovaru a služieb), budeme tieto údaje naďalej spracúvať v rozsahu meno, priezvisko, email, adresa, doručovacia adresa, telefón, dátum narodenia, IP adresa, heslo za účelom registrácie do databázy zákazníkov prevádzkovateľa, na dobu 2 rokov s tým, že nová 2 ročná lehota začína bežať odo dňa, keď bola uskutočnená posledná objednávka.

 

Vaše osobné údaje budú ďalej spracované spoločnosťami:


 

Prípadne Ďalším poskytovateľom softvéru, aplikácií a služieb, ktoré zatiaľ naša spoločnosť nevyužíva. Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať(čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR),  právo namietať (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi(čl. 20 GDPR), taktiež aj právo právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


 

Môžete nás kontaktovať  e-mailom skyfol@skyfol.sk.


 

Pred odoslaním si prečítajte zásady ochrany osobných údajov a Zásady súborov cookies.